معامله گران عزیز از این هفته به روال قبلی ادامه میدهیم.

از سال 1383

بنیان گذار تحلیل سنتیمنتال برپایه اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری

مهر 22, 1399