از سال 1383

بنیان گذار معامله گری سنتیمنتال برپایه اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری

مستند دوره مهارت حضوری سنتیمنتال 36 (آذر 99)

نظرات دانش پژوهان دوره 36 (آذر 99)

گزارش دوره مهارت حضوری سنتیمنتال 35 (آبان 99)

نظرات دانش پژوهان دوره 35 (آبان 99)

آقای امامی

آقای فرح بخش

آقای رفیعی

نظر آقای هاشمی